Sunday, 05/04/2020 - 12:11|
Thông báo: Tất cả học sinh của trường THCS Lương Phi vào học bài mới trên trang website của trường từ ngày 06-04-2020

Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thức

(ĐSCVN) – Những năm qua, việc học và làm theo Bác đang dần trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, từ Đại hội Đảng XII đến nay, trên cơ sở tổng kết thực tiễn từ triển khai Chỉ thị 03, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, nói đi đôi với làm…

Về vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phóng viên (PV): Thưa PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, thực tế việc học tập làm và theo Bác đã có một quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Vậy so với các Chỉ thị trước đây về học tập và làm theo gương Bác, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII có điểm gì mới? 

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa: Như chúng ta đã biết, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là một quá trình liên tục trong nhiều khóa Đại hội từ trước đến nay: Khóa IX có Chỉ thị 23 của Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, khóa X có Chỉ thị 06, khóa XI có Chỉ thị 03 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gần đây nhất là Chỉ thị 05 (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Như vậy, chủ trương tiếp tục, thường xuyên, kiên trì, liên tục học và làm theo Bác đã được tiến hành trong nhiều khóa.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa. Ảnh: PC

Đối với Chỉ thị 05, so với Chỉ thị 03, yêu cầu chúng ta không chỉ học tập và làm theo tấm gương mà còn học theo tư tưởng của Bác. So với Chỉ thị 23 (cách đây 14 năm)  về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Chỉ thị 05 còn yêu cầu mới và cao hơn, đó là xác định việc học tập phải làm sao để tư tưởng của Người trở thành nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam được đẩy lên tầm cao mới gắn với việc xây dựng văn hóa.

Điểm mới thứ hai, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) coi việc học và làm theo Bác là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp. Còn ở Chỉ thị 05, việc học và làm theo Bác là một nội dung gắn bó toàn diện với toàn bộ nội dung khác cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong mọi lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng; qua đó khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác.

Điểm mới thứ ba về cách làm, yêu cầu việc học và làm theo Bác trở thành công tác thường xuyên, không phải là một phong trào, mà phải thực hiện trong mọi nhiệm vụ chính trị cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Các công việc chúng ta làm, hành vi thực hiện vì dân vì nước, mọi suy nghĩ đều hướng đến xây dựng xã hội tốt đẹp. Mọi cán bộ, đảng viên đều phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư để xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Một điểm mới nữa trong thực hiện Chỉ thị 05 là rất coi trọng vấn đề nêu gương trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Người giữ vị trí càng cao càng thể hiện như thế nào trong việc học Bác, càng phải suy nghĩ nhiều hơn để phấn đấu, xây dựng đạo đức công vụ, giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Về thời gian thực hiện, các Chỉ thị trước đây đều nói nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng khóa đó, nhưng Chỉ thị 05 không có giới hạn về thời gian, như vậy là chúng ta đã có một Chỉ thị rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu, lâu dài hơn về thời gian.

PV: Một trong những điểm mới quan trọng của Chỉ thị 05 là nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Điều này quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị. Xin đồng chí cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa: Đảng ta là Đảng lãnh đạo, là Đảng cầm quyền cho nên khi nói trách nhiệm cán bộ chủ chốt, ta thường nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu.

Người đứng đầu là đại diện trí tuệ, đạo đức cộng đồng. Khi nói đến người đứng đầu cấp ủy trong hệ thống Đảng ta là tính từ Bí thư chi bộ tới người đứng đầu cơ quan Trung ương cao nhất là Tổng Bí thư. Vai trò người đứng đầu rất quan trọng. “Cán bộ nào phong trào đấy”, người đứng đầu thế nào thì giá trị phong trào như thế ấy. Nó như tấm gương phản chiếu.

Qua theo dõi trên thực tế cho thấy những địa phương, đơn vị nào mà cấp ủy và người đứng đầu tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương trước, học trước thì việc học tập và làm theo Bác ở địa phương đó có hiệu quả thiết thực. Đồng thời, các đồng chí ấy cũng phải kiên trì và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05, phải sâu sát triển khai kế hoạch và đôn đốc cấp ủy trực thuộc thực hiện.

Ví dụ, qua theo dõi cho thấy Tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng với 14 đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác và công khai trên báo của địa phương. Theo tôi, đó là những cố gắng, nỗ lực đáng ghi nhận. 

PV: Tính đến thời điểm hiện nay, các đảng bộ địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh việc học và làm theo Bác với xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng chí có thể nói rõ hơn về việc gắn kết giữa triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị? 

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa: Học tập và làm theo Bác được xem như là một giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp tư tưởng chính trị về công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, mà còn học và làm theo tư tưởng, phong cách của Người.

Năm nay, năm 2017, chủ đề học Bác được Trung ương đặt ra là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Như chúng ta đã biết, sinh thời, Bác chỉ ra hàng chục loại bệnh mà chúng ta kiên quyết phải chống, từ bệnh chủ nghĩa cá nhân, kiêu ngạo, lười biếng, đến bệnh lười học chính trị, coi thường lý luận… Vì vậy, học và làm theo Bác thì chắc chắn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người chúng ta phải nhận thức rõ hơn căn bệnh của mình mà mình phải chống.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: PC.

Bác cũng dặn chúng ta là mỗi con người đều có mặt tích cực, có mặt tiêu cực, có mặt tốt, có mặt xấu. Mặt tốt thì phải trau dồi, phát huy, mặt xấu thì phải đấu tranh đẩy lùi. Những việc này phải được làm hằng ngày giống như chúng ta đánh răng, rửa mặt. Vấn đề mấu chốt trong Chỉ thị 05 là phải phát huy cho được những mặt tích cực, những mặt tốt đẹp của mỗi cá nhân để đấu tranh với những cái tiêu cực, những cái xấu, những mặt chưa được trong mỗi con người, cũng như trong toàn xã hội.

Do đó, để thực hiện tốt Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mỗi người chọn một vài việc cụ thể để làm theo một cách hiệu quả cũng chính là làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Việc học tập Chỉ thị 05 phải gắn liền với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

PV: Vậy sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay, chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa đồng chí? 

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa: Mặc dù Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mới thực hiện được một năm, nhưng kết quả học tập và làm theo Bác được kế thừa liên tục và có chiều sâu, ngày càng đi vào cuộc sống.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, có thể khái quát một số kết quả sau:

Một là, nhận thức về Chỉ thị 05, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Hai là, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ba là, nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Bốn là, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

PVXin cảm ơn đồng chí!

 

Nguồn: http://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang/hoc-va-lam-theo-bac/

Tác giả: Admin
Bài tin liên quan
Liên kết website
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Hôm qua : 189
Tháng 04 : 799
Năm 2020 : 11.234