Tổ bộ môn Vật lý vừa tổ chức các hoạt động tháng bộ môn trong buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 22/01/2018