Nếu em là hằng đẳng thức,Anh sẽ là một phương trình....